SLEDUJTE NÁS:

Smlouva

Smlouva o zprostředkování
č. RID

Společnost:

Web4U s.r.o.
Korunní 2569/108, Vinohrady
Praha 10
101 00


IČO: 17311501
DIČ: CZ17311501


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369750
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 182658400/0300
e-mail: info@web4u.cz
https://www.web4u.cz/

(dále jen "Zájemce")

a

Jméno a Příjmení
Adresa
Město
PSČ
Email
s rid: RID

(dále jen "Zprostředkovatel")

pro účely této smlouvy mohou být Zájemce a Zprostředkovatel nazýváni společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zprostředkování
(dále také „Smlouva“)


Čl. I
Předmět smlouvy

 1. Zprostředkovatel se Smlouvou zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl Zájemce možnost uzavřít s třetími osobami (dále také „Zákazníci“) smlouvu, jejímž předmětem bude poskytování služeb v oblasti tzv. webhostingu, tj. zejména zřizování a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registrace a provoz domén (dále jen "Smlouva o webhostingu"). Provozem virtuálního serveru se pro účely Smlouvy rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pomocí běžných komunikačních protokolů k tomuto účelu určených (HTTP, FTP, atd.) a/nebo zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.
 2. Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za činnost specifikovanou v článcích I.,II.,III. Smlouvy odměnu uvedenou v čl.III Smlouvy (dále jen"odměna").

Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvní strany se dohodly, že činnost Zprostředkovatele dle ustanovení čl.I odst.1 Smlouvy bude spočívat v tom, že Zprostředkovatel bude vyvíjet činnost směřující k získání Zákazníka. Pro účely Smlouvy se získáním Zákazníka rozumí uzavření Smlouvy o webhostingu mezi Zákazníkem a Zájemcem.
 2. Smluvní strany se dohodly, že jsou srozuměni se specifickými podmínkami zprostředkování (dále také „specifické podmínky“) mezi Zájemcem a Zprostředkovatelem, které jsou uvedeny na internetové adrese http://vydelek.web4u.cz (dále také „internetová adresa“), provozované Zájemcem.
 3. Smluvní strany jsou srozuměni s tím, že specifické podmínky konkretizují obsah Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že budou dodržovat všechny specifické podmínky.
 4. Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy Zájemce v souvislosti se zprostředkováním Smlouvy o webhostingu a bez zbytečného odkladu sdělovat Zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření Smlouvy o webhostingu.
 5. Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy řádně a v nejvyšší možné kvalitě, zachovat při plnění Smlouvy veškerou péči a odbornost a chránit zájmy Zájemce.
 6. Při plnění předmětu Smlouvy je Zprostředkovatel povinen dodržovat všechna ustanovení Smlouvy a v případě nutnosti též pokyny Zájemce. Porušení těchto povinností ze strany Zprostředkovatele má za následek možnost odstoupení Zájemce dle čl.VI, odst.2. Smlouvy.

Čl. III
Odměna a úhrada nákladů

 1. Smluvní strany se dohodly, že Zprostředkovateli vzniká nárok na odměnu za činnost uvedenou v čl.I a čl.II Smlouvy v případě, že Zájemce uzavře Smlouvu o webhostingu se Zákazníkem na základě prokazatelně zjištěné činnosti Zprostředkovatele.
 2. Způsob průkazného ověření činnosti Zprostředkovatele, která vedla k uzavření Smlouvy o webhostingu mezi Zájemcem a Zákazníkem vyplývá ze specifických podmínek.
 3. Zprostředkovatel bere na vědomí, že Zájemce nemusí uzavírat se Zákazníkem Smlouvu o webhostingu v písemné podobě, ale že smlouva může vzniknout přijetím obchodních podmínek Zájemce uvedených na jeho WWW stránkách.
 4. Výše odměny Zprostředkovatele za činnost uvedenou v čl.I. a čl.II. Smlouvy, ve smyslu čl. III. Smlouvy vychází z příslušných ustanovení specifických podmínek.
 5. Pro účely kontroly přehledu Smluv o webhostingu uzavřených mezi Zájemcem a Zákazníky, resp. pro účely kontroly správného účtování odměn za zprostředkování, je Zprostředkovatel oprávněn nahlížet do té části systému Zájemce, ve které je vedena evidence takto získaných Zákazníků (přístupné na adrese http://vydelek.web4u.cz).
 6. V odměně Zprostředkovatele je zahrnuta i úhrada nákladů spojených s jeho činností ve smyslu Smlouvy. V případě, že Zájemce z jakéhokoli důvodu neuzavře Smlouvu o webhostingu zprostředkovanou Zprostředkovatelem, nevznikne mu povinnost uhradit Zprostředkovateli vynaložené náklady vzniklé při jeho zprostředkovatelské činnosti.

Čl. IV
Odpovědnost za škodu

 1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně platných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Čl. V
Platnost a účinnost smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

Čl. VI
Zánik smlouvy

 1. Každá ze stran může Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.
 2. Zájemce si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Zprostředkovatel poruší některou ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy. Takové odstoupení Zájemce má účinky ode dne doručení odstoupení Zprostředkovateli.

Čl. VII
Důvěrný charakter

 1. Smluvní strany považují Smlouvu za důvěrný dokument a zavazují se neinformovat třetí osoby o její existenci ani nezpřístupnit její obsah, ani informace, které si sdělily v rámci uzavírání Smlouvy, ani informace týkající se provozu jejich systémů, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany s výjimkou případů, kdy zpřístupnění nebo zveřejnění je vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány státní správy na základě právních předpisů.

Čl. VIII
Řešení sporů

 1. Jakékoli spory mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem vzniklé ze vztahů založených Smlouvou budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodnuty výlučně a s konečnou platností v neveřejném řízení rozhodcem ustaveným podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Smluvní strany se zavazují, že splní a vykonají bez odkladu rozhodčí nález.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy, které vyplývají ze Smlouvy a nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. V případě, že se některá ustanovení Smlouvy stanou obsolentní, neúčinná nebo neplatná v důsledku změny právních předpisů nebo rozhodnutí správního orgánu České republiky, nemá to za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy a použije se právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
 3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
 4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s podpisy smluvních stran, z nichž Zprostředkovatel a Zájemce obdrží po jednom.
 5. Zprostředkovatelem může být právnická osoba jednající prostřednictvím oprávněného zástupce nebo fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.
 6. Smluvní strany se dohodly, že předmětem Smlouvy může být i zprostředkování realizované opakovaně při zachování ustanovení Smlouvy a specifických podmínek.

V Praze, dne ..................


............................... ...............................
Zájemce
(Web4U s.r.o.)
Zprostředkovatel